Agencja niań CiociaNiania

Umowa uaktywniająca

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIE PRZEZ RODZICÓW I OPIEKUNKI

znak-zapytania-start1. Co to jest umowa uaktywniając?

Jest to umowa zawarta między nianią a rodzicami dziecka ( do lat 3 ) nad którym ma być pełniona opieka.

2. W jakim wieku musi być dziecko, aby móc podpisać umowę uaktywniającą?

Dziecko musi być w wieku od 20 tygodnia do lat 3 ( wyjątkowo do lat 4 w przypadkach zawartych w ustawie ).

3. Czy umowę uaktywniającą może podpisać tylko niania z wykształceniem pedagogicznym?

Nie, to rodzice decydują jakie wykształcenie, kwalifikacje powinna posiadać niania, która ma opiekować się dzieckiem.

4. Czy od takiej umowy uiszcza się podatek dochodowy?

Tak, z racji uzyskania przychodów niania ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy do właściwego dla niej urzędu skarbowego.

5. Co powinna zawierać umowa uaktywniająca?


Przykładowa umowa zawarta pomiędzy nianią a rodzicami

Zawarta w dniu ……………………. w ……………………..

pomiędzy:…………................................................, zam. ………………………………………………………………….,

NIP ......................., PESEL .........................

zwaną dalej Dającym zlecenie,

a ……………………………………………………….., zam

………………………………………………….

.NIP ........................., PESEL ..........................,

zwaną dalej Przyjmującym zlecenie, o treści następującej:

§ 1.

Dający zlecenie powierza, a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania zadań z zakresu sprawowania opieki nad dzieckiem, jako niania.

§ 2.

1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem, będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność Dającego zlecenie.

2. Lokal znajduje się przy ……………………………………………………………….

3. Opieka będzie sprawowana w godzinach ………………………………………….

§ 3.

Przyjmujący zlecenie będzie sprawował opiekę nad  dzieckiem w wieku…………. Dającego zlecenie.

§ 4.

1. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany do:

a) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego mu dziecka;

b) zagwarantowania właściwej opieki pielęgnacyjnej dziecku;

c) higienicznych warunków przygotowywania posiłków.

3. Przyjmujący zlecenie gwarantuje wypoczynek powierzonego jego opiece dziecka.

4. Przyjmujący zlecenie, zapewnia dziecku powierzonego jego opiece, codzienne przebywanie na świeżym powietrzu.

§ 5.

1. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynosi ...................... zł.

2. Wynagrodzenie jest płatne trzydziestego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto przyjmującego zlecenie.

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres …………………………………………………….

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§

 

DAJĄCY ZLECENIE:                                             PRZYJMUJĄCY ZLECENIE:

 

6. Jakie dokumenty należy wypełnić do ZUS ?

Rodzic musi zgłosić nianię w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Poniżej odnośnik do potrzebnych druków.

7. Czy osoby z rodziny mogą podpisać umowę uaktywniającą?

Tak, babcia, ciocia, kuzynka może podpisac taka umowę.

8. Czy składki chorobowe są obowiązkowe?

Nie, to od niani zależy czy takie składki chce mieć odprowadzane.

9. Czy rodzice co miesiąc muszę zgłaszać deklaracje do ZUS i US ?

Nie, zgłoszenie do ZUS jest na początku współpracy a niania sama wybiera formę rozliczenia z US.

10. Czy dużo formalności spoczywa na rodzicach podczas zawierania umowy uaktywniającej?

Nie, osoby w urzędach pomagają w wypełnianiu deklaracji, a rodzic nie njest zobowiązany do wystawiania miesięcznych czy też rocznych rozliczeń.

11. Czy są strony internetowe, na których można zaczerpnąć więcej informacji?

Tak, jak najbardziej poniżej potrzebne linki

https://rodzina.gov.pl/

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3640

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2011.045.0000235,ustawa-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.html